Програма за завършващи образованието си

Целта на програмата на ECHA за завършили висше образование е да ви помогне да намерите обучение, чрез което да повишите своята квалификация за работа като учени и специалисти по регулаторни въпроси, работещи в областта на химикалите и прилагащи регламентите REACH, CLP, регламента за биоцидите и регламента PIC.  Можете да се запознаете отблизо с работата на учените по регулаторни въпроси, както и с квалификациите и професионалния опит, които като цяло се изискват за работа в тази област.  Освен това ECHA предлага краткосрочни стажове, чрез които имате възможност да придобиете подходящ опит, ако се интересувате да започнете работа като специалист по регулаторни въпроси.

В Европа има различни специализирани образователни и обучителни програми, които са  приложими в работата на учените по регулаторните въпроси в областта на химикалите. Чрез линка по-долу можете да видите списък с данни за контакт за налични университетски курсове по токсикология, екотоксикология, оценка на риска и законодателството REACH, CLP, биоцидите и PIC.

Учените и специалистите по регулаторни въпроси в ECHA са от различни области като химия, биология, наука за околната среда, токсикология, оценка на експозицията и на риска и право. Те работят в многодисциплинарни екипи, за да се осигури правилното изпълнение на регулаторната рамка в областта на химикалите.

Това обхваща решаване на проблеми въз основа на сериозен научен подход, но вземайки предвид правните изисквания, включително елементи от различни политики, както и социално-икономически анализ.

Някои от типичните задачи включват:

  • научна оценка на физико-химични, екологични и токсикологични данни, предоставени от фирмите;
  • оценка на рисковете, възникващи при употребата на химикалите;
  • координация и разработване на нови и тестване и оценка на съществуващи стратегии;
  • координация на социално-икономическа оценка във връзка с решението за разрешаване на употребата на дадено вещество или неговото ограничаване;
  • предоставяне на научна, техническа и правна подкрепа на фирмите относно химикалите, които регистрират;
  • разработване на документи с технически насоки;
  • предоставяне на експертни съвети на Европейската комисия в областта на химикалите;
  • представляване на Агенцията и на Комисията на международно ниво.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)