Safety Data Sheets

Säkerhetsdatabladen är det viktigaste medlet för att se till att tillverkarna och importörerna ger tillräcklig information i hela distributionskedjan, så att deras ämnen och blandningar är säkra att använda.

Säkerhetsdatabladen omfattar information om ämnets egenskaper, faror som är förknippade med ämnet och instruktioner för hantering, bortskaffande och transport samt första hjälpen, brandsläckning och begränsning av exponering.

Leverantören ska tillhandahålla säkerhetsdatablad i följande fall:

  • Ämnet (och från och med den 1 juni 2015 blandningen) klassificeras som farligt enligt CLP-förordningen.
  • Blandningen klassificeras som farlig enligt direktivet om farliga preparat (fram till den 1 juni 2015).
  • Ämnet är ett långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne (PBT-ämne) eller mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne (vPvB-ämne) enligt definitionen i Reach (bilaga XIII).
  • Ämnet finns med på kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter.

Under vissa omständigheter kan ett säkerhetsdatablad vara nödvändigt för vissa blandningar som inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som farliga.

I vissa situationer ska säkerhetsdatabladet uppdateras och utfärdas på nytt:

  • Så fort ny faroinformation eller information som kan påverka riskhanteringsåtgärderna finns tillgänglig.
  • När ett tillstånd enligt Reach har beviljats eller avslagits.
  • När en begränsning enligt Reach har införts.

Alla tidigare mottagare som har tagit emot ämnet eller blandningen under de föregående tolv månaderna ska få det uppdaterade säkerhetsdatabladet utan kostnad.

Mer information om vad du ska göra när du har tagit emot ett säkerhetsdatablad beskrivs på sidan "Kommunikation med leverantörer".

I samarbete med forumet för informationsutbyte om verkställighet har en checklista för säkerhetsdatablad tagits fram, med tillhörande kalkylblad för sammanställning av resultaten. En länk till dokumenten finns på denna webbsida.