Nedströmsanvändare

Nedströmsanvändare är företag eller privatpersoner som använder ett kemiskt ämne, antingen som sådant eller i en blandning, i samband med sin industriella eller yrkesmässiga verksamhet.

Nedströmsanvändare har en nyckelroll när det gäller att främja säker användning av kemikalier genom att införa säker användning på sina egna arbetsplatser och kommunicera relevant information både till sina leverantörer och till sina kunder.

Förutom Reach och CLP har du som är nedströmsanvändare även skyldighet att följa annan miljö- och arbetsmiljölagstiftning. Reach och CLP kompletterar denna lagstiftning genom att tillhandahålla mer information till nedströmsanvändare, vilket bidrar till att säkerställa att kemikalier används på ett säkert sätt.

Under rubriken Support på denna sida finns en länk till en interaktiv karta som visar dig som är nedströmsanvändare var på Echas webbplats du kan hitta relevant information.

 

 

Image

Vem är nedströmsanvändare?

More

Image

Roller och skyldigheter

More

 

 

 

Image

Reach/CLP och annan lagstiftning

More

Kommunikation längs distributionskedjan

Image

Kommunikation med leverantörer

Effektiv kommunikation mellan nedströmsanvändare och leverantörer i alla skeden av Reach-processen garanterar att relevant information tillhandahålls längs distributionskedjan.

More

Image

Kommunikation med kunder

Formulerare måste kommunicera relevant säkerhetsinformation längre ned i distributionskedjan till sina egna kunder.

More

 

 

 

Bild

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladet är det huvudsakliga kommunikationsverktyget mellan leverantörer och användare av ämnen och blandningar.

More

Bild

Exponeringsscenarier

Ett exponeringsscenario beskriver under vilka förhållanden ett ämne får tillverkas och användas samt de åtgärder som krävs för att begränsa exponeringen för människor och utsläpp till miljön.

More

 

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Image

Kemikaliesäkerhetsbedömning för nedströmsanvändare

Nedströmsanvändare kan välja att utföra en kemikaliesäkerhetsbedömning om de använder ett ämne på ett sätt som ligger utanför de förhållanden som beskrivs i det exponeringsscenario som har tillhandahållits av leverantören eller om leverantören avråder från användningen.

More

Image

Nedströmsanvändarrapport

Nedströmsanvändare måste i vissa fall rapportera icke understödd användning till Echa.

More