CLP

CLP-förordningen garanterar att arbetstagare och konsumenter i EU får tydlig information om vilka risker som är förknippade med kemikalier genom att kemikalierna klassificeras och märks.

Förfaranden

 

Image

I de flesta fall klassificerar leverantören ämnet eller blandningen. Detta kallas egenklassificering.

Image

I följande fall ska leverantören märka förpackningen enligt CLP‑förordningen innan ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden:

  • Ämnet klassificeras som farligt
  • Blandningen innehåller ett eller flera farliga ämnen i en koncentration som överstiger ett visst tröskelvärde.

 

Säkerhetsdatablad

Image

Säkerhetsdatabladen är det viktigaste medlet för att se till att tillverkarna och importörerna ger tillräcklig information i hela distributionskedjan, så att deras ämnen och blandningar är säkra att använda.

Förfarande för harmoniserad klassificering och märkning

Image

 I vissa situationer måste klassificeringen av ett ämne harmoniseras och göras obligatorisk på gemenskapsnivå för att riskhanteringen ska vara adekvat i hela Europeiska gemenskapen.

 

Alternativt kemiskt namn i blandningar

Image

Leverantörer som föredrar att inte ange blandningens fullständiga sammansättning i märkningen eller säkerhetsdatabladet kan ansöka om att få använda ett alternativt kemiskt namn för ett ämne för att skydda konfidentiell företagsinformation och i synnerhet sina immateriella rättigheter.

Klassificerings- och märkningsregistret

Image

Klassificerings- och märkningsregistret är en databas som kommer att innehålla grundläggande information om klassificering och märkning om anmälda och registrerade ämnen som mottagits från tillverkare och importörer.

 

Nanomaterial i Reach och CL

Image

Nanotekniken expanderar snabbt och används inom många olika områden, t.ex. inom hälso- och sjukvård, konsumentprodukter som kosmetika, elektronik, energiteknik, livsmedel och jordbruk.