Nadaljnji uporabniki

Nadaljnji uporabniki so podjetja ali posamezniki, ki uporabljajo kemično snov kot tako ali v zmesi pri svojih industrijskih ali poklicnih dejavnosti.

Nadaljnji uporabniki imajo ključno vlogo pri spodbujanju varne uporabe kemikalij tako, da varno uporabo zagotavljajo tudi na svojem mestu uporabe ter da ustrezne informacije sporočajo svojim dobaviteljem in kupcem.

Nadaljnji uporabniki imajo poleg obveznosti iz uredb REACH in CLP obveznosti tudi v okviru okoljske zakonodaje in zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Uredbi REACH in CLP jih dopolnjujeta z dodatnimi informacijami za nadaljnje uporabnike in tako pripomoreta k zagotavljanju varne uporabe kemikalij.

Povezava do interaktivnega zemljevida, s pomočjo katerega lahko nadaljnji uporabniki lažje najdejo informacije na spletišču agencije ECHA, je na voljo na tej strani pod zavihkom „Podpora".

 

 

Image

Kdo je nadaljnji uporabnik?

More

Image

Vloge in obveznosti

More

 

 

 

Image

Uredbi REACH in CLP ter druga zakonodaja

More

Obveščanje v dobavni verigi

Image

Komunikacija z dobavitelji

Z učinkovito komunikacijo med nadaljnjimi uporabniki in dobavitelji v vseh fazah postopka REACH se udeležencem v dobavni verigi zagotovijo ustrezne informacije

More

Image

Komunikacija s strankami

Formulatorji morajo ustrezne varnostne informacije sporočati udeležencem na nižji stopnji v dobavni verigi, vključno s kupci njihovih zmesi.

More

 

 

 

Slika

Varnostni listi

Varnostni listi so glavno orodje za komuniciranje med dobavitelji ter uporabniki snovi in zmesi.

More

Slika

Scenariji izpostavljenosti

Gre za sklop pogojev, ki opisujejo, kako se snov proizvaja ali uporablja ter kateri ukrepi so potrebni za nadzor nad izpostavljenostjo ljudi snovi in njenimi izpusti v okolje.

More

 

Ocena kemijske varnosti

Image

Ocena kemijske varnosti, ki jo predloži nadaljnji uporabnik

Nadaljnji uporabniki se lahko odločijo za izvedbo ocene kemijske varnosti, če uporaba snovi ni vključena v pogoje, opisane v scenariju izpostavljenosti, ki ga predloži dobavitelj, ali če dobavitelj uporabo odsvetuje. 

More

Image

Poročilo nadaljnjega uporabnika

Nadaljnji uporabniki morajo v nekaterih primerih agenciji ECHA poročati o nepodprtih uporabah.

More