Dalsi użytkownicy

Dalsi użytkownicy to firmy lub osoby, które stosują substancje chemiczne, w ich postaci własnej lub w mieszaninie, w swojej działalności przemysłowej lub zawodowej.

Dalsi użytkownicy mają do odegrania kluczową rolę w promowaniu bezpiecznego stosowania chemikaliów przez wdrożenie bezpiecznego stosowania w ich własnym miejscu wytwarzania oraz przez przekazywanie odpowiednich informacji zarówno swoim dostawcom, jak i klientom.

Oprócz obowiązków wynikających z REACH i CLP, na dalszych użytkownikach spoczywają obowiązki wynikające z prawodawstwa dotyczącego środowiska i BHP. REACH i CLP uzupełniają je, dostarczając użytkownikom dodatkowych informacji, i tym samym pomagają w zapewnieniu bezpiecznego stosowania chemikaliów.

Na tej stronie w sekcji „Wsparcie" znajduje się link do interaktywnej mapy pokazującej, gdzie dalsi użytkownicy mogą znaleźć informacje na stronie internetowej ECHA.

 

Image

Kto jest dalszym użytkownikiem?

More

Image

Role i obowiązki

More

 

 

 

Image

REACH/CLP i inne prawodawstwo

More

Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw

Image

Komunikacja z dostawcami

Skuteczne przekazywanie informacji pomiędzy dalszymi użytkownikami a dostawcami na wszystkich etapach procedury REACH zapewnia dostarczanie istotnych informacji w łańcuchu dostaw. 

More

Image

Przekazywanie informacji klientom

Podmioty tworzące receptury muszą przekazywać odpowiednie informacje dotyczące bezpieczeństwa w dół łańcucha dostaw, swoim klientom.

More

 

 

 

Obraz

Karty charakterystyki

Karty charakterystyki są głównym narzędziem komunikacji między dostawcami a użytkownikami substancji i mieszanin.

More

Obraz

Scenariusze narażenia

Zestaw warunków opisujący, jak substancja jest wytwarzana lub stosowana, oraz środki konieczne do kontrolowania narażenia ludzi i przenikania do środowiska.

More

 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Image

Ocena bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika

Dalsi użytkownicy mogą zdecydować się na przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa chemicznego, jeśli używają substancji poza warunkami opisanymi w scenariuszu narażenia zapewnionym przez dostawcę lub gdy zastosowanie jest odradzane przez dostawcę. 

More

Image

Raport dalszego użytkownika

W niektórych przypadkach dalsi użytkownicy muszą zgłaszać zastosowania nieobjęte scenariuszem narażenia do ECHA.

More