Rekisteröintimenettely

Niiden, jotka valmistavat tai maahantuovat aineita vähintään yhden tonnin vuodessa, on kerättävä kyseisistä aineista tietoja ja ilmoitettava ne kemikaalivirastolle rekisteröintiaineiston avulla. Aineen voi rekisteröidä kemikaalivirastossa 1) tiedusteluna tai 2) myöhäisenä esirekisteröintinä. Rekisteröijän on selvitettävä, kumpi tapa sopii hänelle. Apuna voi käyttää seuraavia tietoja sekä oppaita, kysymyksiä ja vastauksia sisältäviä asiakirjoja ja tämän sivun ohjeita. Kun käytettävästä menetelmästä on tehty päätös, on laadittava rekisteröintiaineisto ja toimitettava se kemikaalivirastoon joko yksin tai yhteisesti muiden yritysten kanssa. Tiedot toimitetaan yhteisesti, kun samaa ainetta valmistaa tai saattaa markkinoille useampi kuin yksi yritys. Lisätietoja aineen rekisteröinnistä yksin tai yhteisesti on tällä sivulla. Tietoa siitä, mitä rekisteröintiaineiston toimittamisen jälkeen tapahtuu, on kohdassa  Rekisteröinnin jälkeen . Siinä kerrotaan, mitä aineistojen sisältämille tiedoille tehdään rekisteröinnin jälkeen ja miten rekisteröijän on välitettävä tietoa toimitusketjussa.

Jos olet saanut direktiivin 67/548/ETY mukaisen ilmoitusnumeron, jäljempänä on tietoa siitä, miten REACH-rekisteröintinumeron voi saada ilman, että toimittaa rekisteröintiaineiston kemikaalivirastoon.

 

 

Aineen esirekisteröinti

Rekisteröintimääräaikaa voi pidentää toimittamalla kemikaalivirastoon myöhäisen esirekisteröinnin. Vaiheittain rekisteröitävää ainetta koskevan myöhäisen esirekisteröinnin voi toimittaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ainetta on valmistettu tai saatettu markkinoille yli yksi tonni vuodessa, ja vähintään 12 kuukautta ennen kyseistä ainetta koskevan rekisteröinnin määräajan päättymistä (seuraava määräaika on 31. toukokuuta 2018). Myöhäinen esirekisteröinti EI koske yrityksiä, jotka eivät toimineet vaiheittain rekisteröitäviä aineita koskevan esirekisteröinnin määräajassa (1.6.2008−1.12.2008).

Kun rekisteröijä toimittaa myöhäisen esirekisteröinnin ja on käyttänyt ennenkin samaa aineen nimeä tai samaa numeerista kemiallista tunnistetta (tunnisteita), kuten EINECS- tai CAS-numeroita, REACH-IT-järjestelmä sijoittaa rekisteröijän automaattisesti samaan esirekisteröintifoorumiin. Näin voi tunnistaa muut mahdollisesti samaan aineeseen liittyvät yritykset. Jos kyse on aineen tunnistetietoja koskevan huolellisen harkinnan perusteella todella samasta aineesta, muodostetaan tietojenvaihtofoorumi.

Lisätietoja on Teollisuuskäyttäjän oppaan osassa 4: Myöhäinen esirekisteröinti ja osassa 5: Esirekisteröintifoorumi

 

Tiedustelun laatiminen ja toimittaminen

Ennen rekisteröintiä rekisteröijä on velvollinen laatimaan ja toimittamaan kemikaalivirastoon tiedustelun 1) kaikista muista kuin vaiheittain rekisteröitävistä aineista ja 2) vaiheittain rekisteröitävistä aineista, joita ei ole esirekisteröity. Tiedustelumenettely tapahtuu ennen aineen valmistamista tai saattamista markkinoille.

Kemikaalivirastoon on myös ilmoitettava lisätiedot, joita tarvitaan rekisteröinnin päivittämistä varten lisääntyneen tonnimäärän vuoksi.

Käsiteltyään tiedustelun kemikaalivirasto helpottaa yhteydenpitoa aikaisempiin ja/tai mahdollisiin rekisteröijiin tietojen yhteiskäyttöä ja tietojen yhteistä toimittamista varten.

Lisätietoja Muut rekisteröijät -sivusta, jossa näkyvät kaikkien saman aineen rekisteröijien ja mahdollisten rekisteröijien yhteystiedot ja roolit, on Teollisuuskäyttäjän oppaan osassa 18: Muut rekisteröijät -sivu.

Kyselyaineiston laatimisen ja toimittamisen voi tehdä kahdella eri tavalla.

Kyselyaineiston laatiminen REACH-IT-järjestelmässä

Kirjaudu REACH-IT-järjestelmään ja syötä tarvittavat tiedot sähköisesti ohjeiden mukaan. Tietojen lähettäminen on sähköisen menettelyn viimeinen vaihe.

Lisätietoja on Teollisuuskäyttäjän oppaan osassa 11: Aineiston luominen ja toimitus verkossa tiedusteluja varten

Kyselyaineiston laatiminen IUCLID 5 ‑järjestelmässä

 1. Luo aineisto IUCLID 5 ‑ohjelmiston uusimmalla versiolla.
 2. Käytä IUCLID 5:n Validation Assistant (validointiavustaja) -lisäosaa, joka havaitsee mahdollisesti puuttuvat tiedot ja esitarkastaa tietyt perusedellytykset.
 3. Jätä kyselyaineistosi REACH-IT-järjestelmän kautta.

Lisätietoja on Tietojen toimittamista koskevan oppaan osassa 2: Kyselyaineiston laatiminen ja toimittaminen.

 

Aineen rekisteröiminen

Aineiden (joiden määrä on vähintään yksi tonni vuodessa) mahdollisten rekisteröijien on laadittava rekisteröintiaineisto ja toimitettava se kemikaalivirastoon. Huomaa, että rekisteröintiaineistot on ajantasaistettava aina, kun yritys saa uutta oleellista tietoa.

Aineisto voidaan laatia IUCLID‑ohjelmiston uusimmalla versiolla ja toimittaa REACH-IT-järjestelmän kautta.

Asiakirja-aineiston valmisteleminen ja toimittaminen

 1. Lue asiaa koskevat oppaat.
  • Tietojen toimittamista koskeva opas 4: Miten läpäistä perusedellytysten tarkastus ("tarkastusten toteuttaminen")
  • Tietojen toimittamista koskeva opas 5: Rekisteröintien ja PPORD-ilmoitusten teknisen aineiston laatiminen
  • Tietojen toimittamista koskeva opas 18: Tunnistetietojen toimittaminen IUCLID 5 -järjestelmässä REACH-rekisteröintiä varten
 2. Laadi ainetiedostosi syöttämällä vaaditut tiedot IUCLID 5 ‑järjestelmään.
 3. Voit käyttää Chesar-työkalua kemikaaliturvallisuusarviointiin ja tarvittaessa kemikaaliturvallisuusraportin luomiseen.
 4. Kun ainetiedostosi on valmis, luo lopullinen rekisteröintiaineisto IUCLID 5:n ohjatun aineiston luonnin ohjeiden mukaisesti.
 5. Käytä IUCLID 5:n Validation Assistant (validointiavustaja) -lisäosaa, joka havaitsee mahdollisesti puuttuvat tiedot ja esitarkastaa tietyt perusedellytykset.
 6. Käyttämällä IUCLID 5:n tietojen levittämisen lisäosaa näet, mitkä aineistosi tiedot kemikaalivirasto julkaisee.
 7. IUCLID 5:n maksujen laskemisen lisäosan avulla voit arvioida rekisteröintiä koskevien maksujen määrän.
 8. Vie aineisto IUCLID 5 -järjestelmästä ja toimita se REACH-IT-järjestelmän kautta.
 • ​Vaiheittaiset ohjeet: Teollisuuskäyttäjän oppaan osa 6: Asiakirja-aineiston lähettäminen

 

Tietojen laatiminen ja toimittaminen yhteisesti

Tietojen toimittaminen yhteisesti koostuu kahdesta tai useammasta mahdollisesta rekisteröijästä, jotka valmistavat tai saattavat markkinoille samaa ainetta. Tietojen yhteistä toimittamista varten mahdollisilla rekisteröijillä on velvollisuus muodostaa tietojenvaihtofoorumi (SIEF), jonka avulla vaihdetaan tietoa aineen, jota tietojen yhteinen toimittaminen koskee, sisäisistä ominaisuuksista ja sovitaan aineen luokituksesta ja merkinnöistä, jos mahdollista.

Mahdolliset rekisteröijät päättävät, kuka on päärekisteröijä, joka toimittaa rekisteröinnin ennen rekisteröinnin määräaikaa. Saman yhteistoimituksen muut jäsenet toimittavat myös rekisteröinnin, mutta vasta sen jälkeen, kun päärekisteröijän aineisto on läpäissyt toimitusprosessissa REACH-IT-järjestelmän perusedellytysten tarkastuksen.

Kun kemikaalivirasto on käsitellyt päärekisteröijän aineiston ja vahvistanut rekisteröintimaksun suorituksen, päärekisteröijä saa rekisteröintinumeron. Jäsenrekisteröijät saavat rekisteröintinumeronsa erikseen, kun kemikaalivirasto pitää jäsenten aineistoja täydellisinä.

 

Rekisteröintinumeron hakeminen ilmoitetuille aineille

REACH-rekisteröintinumeroa voi hakea aineelle, joilla on direktiivin 67/548/ETY mukainen ilmoitusnumero (NONS-aineet).

Rekisteröintinumeron saaminen edellyttää kirjautumista REACH-IT-järjestelmään käyttämällä asianmukaista REACH-IT-tiliä eli kotimainen valmistaja, maahantuoja tai direktiivissä 67/548/ETY tarkoitettu ainoa edustaja. Kemikaalivirasto antaa kaikille ilmoituksille rekisteröintinumeron, joka toimitetaan ilmoituksen haltijalle pyynnöstä REACH-IT-järjestelmän kautta.

Ilmoitetun aineen rekisteröintinumeron hakeminen

REACH-IT-moduulissa edellytetään seuraavaa:

 1. Lue asiaa koskeva opas.
  • Teollisuuskäyttäjän oppaan osa 10: Rekisteröintinumeron hakeminen ilmoitetulle aineelle.
 2. Laadi hakemus.
  • ilmoitettua ainetta koskeva ilmoitus ja ELINCS-numero
  • ilmoittajan nimi, kotipaikka ja -maa täsmälleen samassa muodossa kuin ilmoituksessa (SNIF-tiedoston osiossa 0.2.10)
  • tarvittaessa edustamasi EU:n ulkopuolisen valmistajan laatima kirje tai sopimus, josta ilmenee, että sinut on nimetty ilmoitetun aineen REACH-asetuksen mukaiseksi ainoaksi edustajaksi. Kirjeen on oltava PDF-tiedostomuodossa ja laadittu jollakin EU:n virallisista kielistä.
  • tarvittaessa direktiivin 67/548/ETY mukaisen edellisen ainoan edustajan laatima kirje tai sopimus, josta käy ilmi, ettei kyseinen taho enää toimi ainoana edustajana ja että se hyväksyy ilmoitettua ainetta koskevien velvollisuuksien siirtämisen uudelle REACH-asetuksen mukaiselle ainoalle edustajalle (sinulle). Kirjeen on oltava PDF-tiedostomuodossa ja laadittu jollakin EU:n virallisista kielistä.
 3. Lähetä rekisteröintinumeroa koskeva hakemus REACH-IT-järjestelmän kautta "Claim Notified Substances" -moduulissa.

Huomautus: Jos REACH-IT-järjestelmään tallennetut tiedot vastaavat ilmoituksessa annettuja tietoja, REACH-IT-järjestelmä antaa rekisteröintinumeron automaattisesti. Jos tiedot poikkeavat toisistaan, REACH-IT-järjestelmä ei anna rekisteröintinumeroa. Ilmoittajan on otettava yhteyttä oman jäsenvaltionsa toimivaltaiseen viranomaiseen ja selvitettävä tilanne.