REACH-IT

REACH-IT on keskitetty tietotekniikkajärjestelmä, joka tukee teollisuutta, jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia sekä Euroopan kemikaalivirastoa tietojen ja aineistojen turvallisessa toimittamisessa, käsittelyssä ja hallinnassa. Näillä kolmella osapuolella on käytettävissään REACH-IT-järjestelmän erityistoiminnot REACH- ja CLP-asetusten mukaisten velvollisuuksien täyttämistä varten. Lisäksi REACH-IT-järjestelmä toimii turvallisena viestintäkanavana näiden osapuolten välillä sekä tukee tietojen ja aineistojen käsittelyn ja arvioinnin koordinointia.

 

Kirjautuminen

Yleiskatsaus REACH-IT-järjestelmään kirjautumiseen ja oikeussubjektitietueen luomiseen. (Katso myös Teollisuuskäyttäjän opas 2: Kirjautuminen ja tilinhallinta).

 

Rekisteröintimenettely

Yleiskatsaus aineen rekisteröimiseen Euroopan kemikaalivirastossa. Kuvaus ensimmäisistä vaiheista, kun ainetta rekisteröidään tiedusteluun tai myöhäiseen esirekisteröintiin perustuen. Lisäksi annetaan tietoa tietojen toimittamisesta yhteisesti, kun ainetta valmistaa tai maahantuo useampi kuin yksi yritys. Tässä kuvataan myös, miten rekisteröintiaineisto laaditaan IUCLID-tietokannassa ja miten aineisto toimitetaan REACH-IT-järjestelmän avulla. Lisäksi neuvotaan, miten REACH-IT-järjestelmällä voi hakea rekisteröintinumeroa ilmoitetulle aineelle. Myös rekisteröintimenettelyyn liittyviä lisätietoja annetaan.


Aineen esirekisteröinti

Lisätietoja REACH-asetuksen mukaisesta myöhäisestä esirekisteröinnistä ja asiaan liittyvistä teollisuuskäyttäjän oppaista.


Kyselyaineiston laatiminen ja toimittaminen

Tietoa siitä, milloin kyselyaineiston toimittaminen on tarpeen. Tässä kerrotaan, miten kyselyaineisto laaditaan IUCLID- tai REACH-IT-järjestelmän avulla ja miten aineisto toimitetaan kemikaalivirastoon REACH-IT-järjestelmän avulla.  (Katso myös Tietojen toimittamista koskeva opas 2: Kyselyaineiston laatiminen ja toimittaminen).


Aineen rekisteröiminen

Lyhyt katsaus siihen, miten rekisteröintiaineisto laaditaan ja toimitetaan kemikaalivirastoon REACH-IT-järjestelmän avulla. (Katso myös Tietojen toimittamista koskeva opas 4: Miten läpäistä perusedellytysten tarkastus, opas 5: Rekisteröintien ja PPORD-ilmoitusten teknisen aineiston laatiminen ja opas 18: Tunnistetietojen toimittaminen IUCLID 5 -järjestelmään REACH-rekisteröintiä varten sekä Teollisuuskäyttäjän opas 6: Asiakirja-aineiston lähettäminen).


Tietojen laatiminen ja toimittaminen yhteisesti

Lyhyt selvitys siitä, milloin tietojen toimittaminen yhteisesti on tarpeen ja miten se tehdään.


Rekisteröintinumeron hakeminen ilmoitetuille aineille

Tässä kerrotaan, miten REACH-IT-järjestelmässä haetaan rekisteröintinumeroa ilmoitetuille aineille ja mitä tietoja kemikaalivirasto tarvitsee rekisteröintinumeron antamista varten. Saat myös linkin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja nimettyjen kansallisten viranomaisten yhteystietoihin. (Katso myös Teollisuuskäyttäjän opas 10: Rekisteröintinumeron hakeminen ilmoitetulle aineelle).

 

Luvan hakeminen

Lyhyt vaiheittainen opas yhteisesti toimitettujen tai yksittäisten lupahakemusten jättämisestä. Ohjeissa neuvotaan kirjautuminen REACH-IT-järjestelmään, IUCLID-aineiston luominen ja aineiston toimittaminen REACH-IT-järjestelmän kautta. (Katso myös Tietojen toimittamista koskeva opas 22: Lupahakemuksen laatiminen ja toimittaminen).

 

PPORD-ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen

Lyhyt kuvaus siitä, miten PPORD-ilmoitus laaditaan ja toimitetaan kemikaalivirastoon sekä miten PPORD-jatkoajan pyyntö tehdään. (Katso myös Tietojen toimittamista koskeva opas 1: PPORD-ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen).

 

Esineissä olevista aineista ilmoittaminen

Suppea opas siitä, miten kemikaalivirastolle tehdään ilmoitus, jos valmistettu tai maahantuotu esine sisältää kandidaattilistaan kuuluvia aineita. Ilmoittamiseen voi käyttää REACH-IT-järjestelmän sijasta verkkolomaketta. Tässä annetaan suora linkki, ja käytettävissä on opastustoiminto.  (Katso myös Tietojen toimittamista koskeva opas 20: Esineissä olevia aineita koskevan ilmoituksen valmisteleminen ja toimittaminen IUCLID-sovelluksen avulla).

 

Luvallista käyttöä koskevan jatkokäyttäjän ilmoituksen toimittaminen

Lyhyt ohje jatkokäyttäjän ilmoituksen toimittamiseksi sellaisista aineista luvanvaraisten aineiden luettelossa, jotka ovat jo saaneet luvan toimitusketjussa. Tällä verkkosivulla on linkki lomakkeeseen, jolla ilmoitus tehdään.

 

Jatkokäyttäjän raportin toimittaminen käytöissä, joita ei tueta

Lyhyt vaiheittain etenevä opas jatkokäyttäjän raportin toimittamiseksi verkkolomaketta käyttäen tai REACH-It:n avulla käytöistä, joita ei tueta toimittajan altistumiskenaarioissa Verkkolomakkeen ja online-opetusohjelman saa tältä verkkosivulta.  (Ks. myös tietojen toimittamista koskeva opas 21: Jatkokäyttäjä-raportin laatiminen ja toimittaminen IUCLID 5:n avulla).

 

Luokituksessa olevia eroavuuksia koskevan jatkokäyttäjän raportin toimittaminen

Lyhyt vaiheittain etenevä ohje jatkokäyttäjän raportin toimittamiseksi REACH-IT:n avulla, kun jatkokäyttäjän luokitus eroaa aineen toimittajan luokituksessa, (Ks. myös tietojen toimittamista koskeva opas 21: Jatkokäyttäjä-raportin laatiminen ja toimittaminen IUCLID 5:n avulla).

 

Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen luokitusten ja merkintöjen luetteloon

Suppea vaiheittainen opas siitä, miten luokitus- ja merkintäilmoitus laaditaan jollakin kolmesta työkalusta (IUCLID, usean aineen XML-tiedosto, REACH-IT). Työkaluihin annetaan suorat linkit.  (Katso myös Tietojen toimittamista koskeva opas 12: Luokitus- ja merkintäilmoituksen laatiminen ja toimittaminen IUCLID-sovellusta käyttäen).

 

Seoksessa olevan aineen vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttöä koskeva pyyntö

Lyhyt kuvaus siitä, miten seoksessa olevalle aineelle voi pyytää vaihtoehtoista kemiallista nimeä ja mitä pyynnön jälkeen tapahtuu. Sivulta on suora linkki verkkolomakkeeseen, jolla pyynnön voi toimittaa. (Katso myös: Tietojen toimittamista koskeva opas 14: Seoksessa olevan aineen vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttöä koskevan pyynnön laatiminen ja toimittaminen IUCLID 5:tä käyttämällä).

 

Yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan asiakirja-aineiston laatiminen ja toimittaminen

Lyhyt vaiheittain etenevä ohje yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan asiakirja-aineiston laatimista ja toimittamista varten. Verkkolomakkeeseen yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan asiakirja-aineiston toimittamista varten pääsee suorasta linkistä, samoin yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevaan raporttilomakkeeseen sekä asiaankuuluviin toimintaohjeisiin.

Tietojen toimittamista koskevat oppaat tukevat teollisuutta IUCLID-aineistojen laatimisessa ja luomisessa sekä ilmoitusten, tiedustelujen, rekisteröintien, pyyntöjen ja vaatimusten toimittamisessa REACH-IT-järjestelmän avulla. Oppaissa on vaiheittaiset ohjeet toimittamista varten sekä katsaus asiaankuuluviin menettelyihin, periaatteisiin ja oikeudelliseen kehykseen.

REACH-IT-teollisuuskäyttäjän oppaat opastavat tietojen toimittamisessa kemikaalivirastoon REACH-IT-järjestelmän avulla. Lisäksi ne auttavat teollisuuskäyttäjiä tilin luomisessa ja ylläpidossa sekä tietojen etsimisessä ja hakemisessa REACH-IT-järjestelmästä.