Safety Data Sheets

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat pääasiallinen väline sen varmistamiseksi, että valmistajat ja maahantuojat antavat toimitusketjussa riittävästi tietoa, jotta niiden aineita ja seoksia voidaan käyttää turvallisesti.

Käyttöturvallisuustiedotteet sisältävät tietoa aineen ominaisuuksista, sen vaaroista ja käsittely-, hävittämis- ja kuljetusohjeista sekä ensiapu-, palonsammutus- ja altistumisen ehkäisemistoimenpiteistä.

Toimittajana sinun on toimitettava käyttöturvallisuustiedote seuraavissa tapauksissa:

  • aine (ja 1. kesäkuuta 2015 alkaen myös seos) on luokiteltu CLP-asetuksen mukaan vaaralliseksi,
  • seos on luokiteltu vaarallisia valmisteita koskevassa direktiivissä vaaralliseksi (1. kesäkuuta 2015 saakka),
  • aine on määritetty REACH-asetuksen liitteessä XIII hitaasti hajoavaksi, biokertyväksi ja myrkylliseksi (PBT) aineeksi tai erittäin hitaasti hajoavaksi ja erittäin voimakkaasti biokertyväksi (vPvB) aineeksi tai
  • aine sisältyy erityistä huolta aiheuttavien aineiden kandidaattilistaan.

Tietyissä olosuhteissa myös joiltakin seoksilta, jotka eivät täytä vaaralliseksi luokituksen kriteerejä, vaaditaan käyttöturvallisuustiedote.

Tietyt tilanteet edellyttävät käyttöturvallisuustiedotteen ajan tasalle saattamista ja uudelleen laatimista:

  • kun saadaan uutta tietoa vaarasta tai tietoa, joka voi vaikuttaa riskinhallintatoimenpiteisiin,
  • kun REACH-asetuksen mukainen lupa on annettu tai evätty ja
  • kun REACH-asetuksen mukainen rajoitus on määrätty.

Toimittajien on toimitettava maksutta ajan tasalle saatetut käyttöturvallisuustiedotteet kaikille aiemmille vastaanottajille, joille ne ovat toimittaneet ainetta tai valmistetta kahdentoista edeltävän kuukauden aikana.

Lisätietoa siitä, miten menettelet saatuasi käyttöturvallisuustiedotteen, on sivulla Viestintä toimittajien kanssa.

Käyttöturvallisuustiedotteen tarkistusluettelo on kehitetty yhteistyössä foorumin (täytäntöönpanon valvonta) kanssa, ja se on linkitetty tältä sivulta siihen liittyvän taulukon kanssa tulosten kokoamista varten.