Safety Data Sheets

Sikkerhedsdatablade er de vigtigste værktøjer til at sikre, at producenter og importører formidler tilstrækkelige oplysninger gennem leverandørkæden, så deres stoffer og blandinger kan anvendes sikkert.

Sikkerhedsdatablade indeholder oplysninger om stoffets egenskaber, farerne ved stoffet og vejledning i håndtering, bortskaffelse og transport samt foranstaltninger ved førstehjælp, brandbekæmpelse og eksponeringskontrol.

Som leverandør skal du udarbejde et sikkerhedsdatablad i følgende tilfælde:

  • hvis et stof (og fra 1. juni 2015 en blanding) er klassificeret som farligt i henhold til CLP
  • hvis en blanding er klassificeret som farlig i henhold til direktivet om farlige præparater (indtil 1. juni 2015)
  • hvis et stof er persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB), som defineret i REACH-forordningen (bilag XIII), eller
  • hvis et stof er opført på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer.

Under visse omstændigheder kræver nogle blandinger, som ikke opfylder kriterierne for klassificering som farlige blandinger, også et sikkerhedsdatablad.

Visse situationer kræver en ajourføring og ændring af sikkerhedsdatabladene:

  • så snart der foreligger nye oplysninger om farer eller oplysninger, der kan påvirke de risikobegrænsende foranstaltninger
  • når en godkendelse i henhold til REACH er blevet meddelt, eller der er givet afslag
  • når der er pålagt en begrænsning i henhold til REACH

Leverandører udleverer gratis ajourførte sikkerhedsdatablade til alle tidligere modtagere, som de har leveret stoffet eller blandingen til inden for de foregående 12 måneder.

Yderligere oplysninger om, hvad du skal gøre, når du modtager et sikkerhedsdatablad, findes på siden "Kommunikation med leverandører".

I samarbejde med håndhævelsesforummet blev der udarbejdet en tjekliste til brug i forbindelse med sikkerhedsdatablade. Tjeklisten er tilgængelig via et link på denne side sammen med et tilhørende regneark til sammenstilling af resultaterne.