Национални информационни бюра

Съгласно регламентите REACH (Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали) и CLP (Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси) (член 124, параграф 2 от REACH и член 44 от CLP) държавите-членки на Европейския съюз, в допълнение към Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, са създали национални бюра за информация по REACH и CLP с цел съветване и оказване на съдействие във връзка със задълженията по REACH и CLP. Съгласно BPR (член 81), държавите членки* предоставят консултации и помощ чрез своите национални информационни бюра по BPR или компетентни органи. Тези органи са първото място за контакт за дружествата, учредени в ЕС/ЕИП.

(*) Имайте предвид, че BPR все още не е включен в Споразумението за ЕИП. За дружества, учредени в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн информационното бюро на ECHA представлява първо място за контакт за BPR.
 

Какъв вид съвет мога да получа от национално информационно бюро?

Националните информационни бюра/компетентните органи по BPR ще ви информират обстойно във връзка с разпоредбите на REACH, CLP и BPR. Освен това ще ви информират относно отговорностите, които можете да имате съгласно тези регламенти. 
 
В допълнение, националните информационни бюра/компетентните органи по BPR предоставят обслужване на местния(те) език(ци) и са добре запознати с националните условия. В някои случаи те могат да предоставят информация относно определени аспекти на правоприлагането.
 

Кога трябва да се свържа с национално бюро?

В повечето случаи националните информационни бюра/компетентните органи по BPR следва да бъдат първото място за контакт за всички отговорни лица, които търсят съвет относно REACH, CLP и BPR. Не забравяйте, че най-бързият начин да получите отговор може да бъде информацията, публикувана на техния уебсайт. ЧЗВ на уебсайта на ECHA също са добър източник на информация.

За оказване на помощ на потребителите на ИТ инструменти на ECHA (като IUCLID 5, REACH-IT, R4BP 3 и Chesar), както и на съдействие, свързано с обработването на подадени документи, можете да се свържете с информационното бюро на ECHA.